Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi

“Caritas Latvija” piedāvā daudzveidīgus sociālos pakalpojumus.

Piedāvājam:

  • dažādus sociālos pakalpojumus ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
  • bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ilgstošu sociālo aprūpi ģimeniskā vidē;
  • sociālos pakalpojumus krīzes situācijā – patvēruma meklētāju un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.

Sociālos pakalpojumus piedāvājam ar valsts, Rīgas valstspilsētas un citu pašvaldību, Eiropas savienības Sociālā fonda un citu ziedotāju finansiālu atblastu. 

Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” sniedz iespēju Rīgas valstspilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupu un kopienu aktivitātēs.

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– kanisterapijas nodarbības;

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai; 

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, bērnam ir obligāti jābūt derīgai invaliditātes apliecībai, un jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Judīti Briedi Jureviču, tālr. 27018868. Vietu skaits ir ierobežots.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas nodrošina iespējas klientiem uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes.

Pieejama individuāla sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas  ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai;

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai varētu pieteikties pakalpojumam, bērnam ir jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Judīti Briedi Jureviču, tālr. 27018868. Vietu skaits ir ierobežots.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm pieejama individuāla sociālās rehabilitācijas programmu sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai;

Kā var pieteikties pakalpojumam?

Lai varētu pieteikties pakalpojumam, bērnam ir jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Elīnu Kalnupelnieci, e-pasts: elina.kalnupelniece@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Individuālā sociālās rehabilitācijas programma tiek realizētas sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu, izmantojot Rīgas domes finansējumu. 

Atbalsta persona sniedz palīdzību ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalsta persona palīdz nodrošināt bērna vajadzības – tā ir ikdienas aprūpe, nodrošinot fizioloģiskās vajadzības un drošību, attīstot sadzīves prasmes un palīdzība izglītības, kā arī rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanā.  Pakalpojums pieejams Rīgā.

Šo pakalpojumu nodrošina nodibinājuma “Caritas Latvija” izveidots sociālais uzņēmums SIA “Caritas misija”.

Pakalpojumu iespējams saņemt ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ar VDEĀVK noteiktu invaliditāti. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Pakalpojumam iespējams pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā un to apmaksā Rīgas pašvaldība. Pakalpojuma mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem vecumā no 1-17 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums ir uzsākams ne vēlāk kā līdz 4 gadu vecumam. Pakalpojuma saņēmējiem ir jābūt deklarētiem Rīgā.

Par pakalpojumu sazināties ar  projekta vadītāju Judīti Briedi Jureviču, tālr.: 26485356, e-pasts: juditebriede@inbox.lv 

Individualizētas aprūpes mājās pakalpojums (vaučers) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  pieejams Rīgas valstspilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē un pamatvajadzību nodrošināšanā (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), kā arī bērna uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu. Tiek piedāvāta arī vecāku izglītošana un nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi. 

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par vaučera piešķiršanu.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāvēršas savai dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā. Pakalpojums pieejams tikai Rīgas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem. Aprūpes pakalpojumu nevar sniegt pirmās pakāpes radinieki vai vienas mājsaimniecības locekļi. Pakalpojumu apmaksā Rīgas Sociālais dienests.

Par pakalpojumu sazināties ar  projekta vadītāju Ilutu Riekstiņu, tālr.: 29226498, e-pasts: iluta.riekstina@caritas.lv 

Grašu bērnu ciemats ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus, nodrošināt ar labiem dzīves apstākļiem, kā arī dot šiem bērniem un pusaudžiem iespēju iegūt vispārējo izglītību un arodapmācību.

Nodrošinām bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ģimeniskai videi pietuvinātu diennakts sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicinām bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Grašu bērnu ciemats nodrošina audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu vai grupās, kur vide pietuvināta ģimeniskai videi. Šo darbu veic audzēkņu piesaistes personas – bērnu aprūpētāji un citi speciālisti;

Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā. Vecākie jaunieši mācās profesionālās skolās Latvijā un Francijā vai studē kādā no Latvijas augstskolām.

Pilngadīgie jaunieši

Sasniedzot pilngadību, bērnu ciemata jauniešiem tiek dota iespēja pāriet uz otru mūsu sniegto pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu jauniešiem no 18 – 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

Pakalpojuma mērķis ir veicināt jaunieša izglītības ieguvi, sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, motivēt un sagatavot patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Programmas pamatā speciālisti (aprūpētāja, sociālā darbiniece, psiholoģe) izvērtē jaunieša sociālo situāciju un viņa vajadzības, nodrošina nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves jomās, speciālistu piesaisti un stiprina viņa spējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Par pakalpojumu sazināties ar:

Struktūrvienības “Grašu bērnu ciemats” vadītāju Sandru Stadi, tālr.(+371) 29411312

e-pasts : grasufonds@gmail.com

Adrese: Grašu pils, Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV 4871, Latvija.