Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi

“Caritas Latvija” piedāvā ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem daudzveidīgus sociālos pakalpojumus.

Piedāvājam arī sociālos pakalpojumus atbalstam krīzes situācijā patvēruma meklētājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Sociālos pakalpojumus piedāvājam ar valsts, Rīgas valstspilsētas, Eiropas savienības Sociālā fonda un citu ziedotāju finansiālu atblastu. 

Sociālo pakalpojumu centrs “Terēzes māja” sniedz iespēju Rīgas valstspilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupu un kopienu aktivitātēs.

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– kanisterapijas nodarbības;

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai; 

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, bērnam ir obligāti jābūt derīgai invaliditātes apliecībai, un jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Pakalpojums tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros un pakalpojumi tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas nodrošina iespējas klientiem uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes.

Pieejama individuāla sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros. 

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai;

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai varētu pieteikties pakalpojumam, bērnam ir jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Pakalpojums tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros un pakalpojumi tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm pieejama individuāla sociālās rehabilitācijas programmu sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.

Programma ietver īpaši izstrādātu rehabilitācijas plānu, kas pielāgots un izstrādāts katram konkrētajam bērnam un viņa vajadzībām. 

Piedāvājam:

– psihologa nodarbības;

– mākslu, t.sk mūzikas terapijas nodarbības; 

– ergoterapeita nodarbības; 

– logopēda nodarbības; 

– fizioterapeita nodarbības; 

– speciālā pedagoga nodarbības; 

– radošās darbnīcas bērnu kognitīvo un fizisko spēju veicināšanai un attīstīšanai;

Kā var pieteikties pakalpojumam?

Lai varētu pieteikties pakalpojumam, bērnam ir jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties, sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Individuālā sociālās rehabilitācijas programma tiek realizētas sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu, izmantojot Rīgas domes finansējumu.

Atbalsta persona sniedz palīdzību ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Atbalsta persona palīdz nodrošināt bērna vajadzības – tā ir ikdienas aprūpe, nodrošinot fizioloģiskās vajadzības un drošību, attīstot sadzīves prasmes un palīdzība izglītības, kā arī rehabilitācijas iestāžu apmeklēšanā.  Pakalpojums pieejams Rīgā.

Šo pakalpojumu nodrošina nodibinājuma “Caritas Latvija” izveidots sociālais uzņēmums SIA “Caritas misija”.

Pakalpojumu iespējams saņemt ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem ar VDEĀVK noteiktu invaliditāti. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Pakalpojumam iespējams pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā un to apmaksā Rīgas pašvaldība. Pakalpojuma mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem vecumā no 1-17 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums ir uzsākams ne vēlāk kā līdz 4 gadu vecumam. Pakalpojuma saņēmējiem ir jābūt deklarētiem Rīgā.

Par pakalpojumu sazināties ar  projekta vadītāju Iluta Samsonova, tālr.: 25416271, e-pasts:  iluta.samsonova@caritas.lv

Aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  pieejams Rīgas valstspilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.

Aprūpe mājās pakalpojuma mērķis ir uzlabot ģimenes dzīves kvalitāti, nodrošināt atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē un pamatvajadzību nodrošināšanā (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), kā arī bērna uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, bērnam ir nepieciešams Veselības darbaspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un jābūt deklarētam Rīgā.

Pakalpojumam var pieteikties sazinoties ar Līnu Dančausku, tālr. 27018868, e-pasts: lina.dancauska@caritas.lv. Vietu skaits ir ierobežots.

Pakalpojums tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nr.9.2.2.3./22/A/024 “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” ietvaros un pakalpojumi tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda.

Individualizētas aprūpes mājās pakalpojums (vaučers) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  pieejams Rīgas valstspilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.

Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē un pamatvajadzību nodrošināšanā (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), kā arī bērna uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu. Tiek piedāvāta arī vecāku izglītošana un nodrošināti nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi. 

Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par vaučera piešķiršanu.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāvēršas savai dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā. Pakalpojums pieejams tikai Rīgas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem. Aprūpes pakalpojumu nevar sniegt pirmās pakāpes radinieki vai vienas mājsaimniecības locekļi. Pakalpojumu apmaksā Rīgas Sociālais dienests.

Par pakalpojumu sazināties ar  projekta vadītāju Ilutu Riekstiņu, tālr.: 29226498, e-pasts: iluta.riekstina@caritas.lv 

Piedāvājam sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
 
Pakalpojuma tiek sniegts, lai veicinātu patvēruma meklētāju pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos Latvijā, nodrošinātu psihoemocionālā un ekonomiskā atbalsta pieejamību, koordinētu dažādu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta pieejamību, kā arī nodrošinātu krīzes situācijas risināšanu.

Sociālais mentors – atbalsta persona, kas palīdz ikdienas situāciju risināšanā, palīdz apgūt ikdienā nepieciešamās prasmes, veic izskaidrojošo darbu par nepieciešamiem risinājumiem, organizē pieeju dažādiem palīdzošajiem resursiem, regulāri noskaidro klientam aktuālās vajadzības. Sociālais mentors savu darbu veic sociālā darbinieka vadībā.

Klients –  patvēruma meklētājs, bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, kas dzīvo Patvēruma meklētāju izmitināšanās centrā  “Mucenieki” (Patversmes iela 2, Mucenieki, Ropažu novads) vai citā dzīvesvietā Latvijā un ir lūdzis sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu. 

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos pakalpojumam ir jāvēršas Valsts robežsardzē.

Par pakalpojumu sazināties ar vadošo sociālo darbinieci: Judīti Briedi-Jureviču, tālr.: 26485356, e-pasts: juditebriede@inbox.lv 

Sociālais mentors sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju sociālekonomisko iekļaušanos, paaugstinātu personu sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Sociālais mentors iebraucējiem no Ukrainas palīdzēs:

 • atrast dzīvesvietu, deklarēties tajā;
 • orientēties pilsētā;
 • atrast informāciju, saņemt atbalstu;
 • sameklēt sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, ģimenes ārsta praksi u.c pakalpojumus;
 • sadarboties ar iestādēm;
 • iekārtot bērnu skolā vai bērnudārzā.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Sociālā mentora pakalpojums ir pieejams visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienu reizi pakalpojuma sniegšanas periodā 2022.-2023.gadā (60 dienas pēc kārtas).

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams sociālā mentora pakalpojums, ir jāvēršas sociālajā dienestā. Iesniegumā iespējams norādīt, ka vēlaties saņemto šo pakalpojumu no nodibinājuma “Caritas Latvija”. 

Pakalpojumu piedāvājam:

 • Dienvidkurzemes reģionā (Liepājā, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Saldus novadā),
 • Jūras reģionā (Jūrmalā, Tukuma un Mārupes novadā),
 • Viduslatvijas reģionā (Ķekavas un Bauskas novadā),
 • Rīgā,
 • Vidusvidzemes reģionā (Siguldas, Cēsu un Smiltenes novadā),
 • Pierobežas reģionā (Daugavpilī, Augšdaugavas un Krāslavas novadā).

Projekta vadītāja: Agnese Miķelsone, tālr.: 29481987, e-pasts: agnese.mikelsone@caritas.lv,