Caritas.lv

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” īsteno ESF projekta 3. kārtu

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā (Nr. 9.2.2.3/22/A/024)

Projekta mērķis ir – sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai audžuģimenēm.

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” īsteno ESF projekta 3. kārtu

Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” Sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes Māja” Ojāra Vācieša ielā 6/1, īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā”.

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs (turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem), lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem (likumiskajiem pārstāvjiem) vai audžuģimenēm. Lai sasniegtu mērķi tiks īstenotas šādas projekta darbības un sasniegti šādi rezultāti:

1.Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana un pakalpojumu plāna izstrāde. Rezultātā izstrādājot 50 plānus.

2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana 50 bērniem no Rīgas, t.sk. 35 bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 10 bērniem dienas aprūpes centra pakalpojumus un 5 bērniem aprūpes mājās pakalpojumus.

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 15 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vienai mērķa grupas personai projekta ietvaros sniegs ne ilgāk kā 12 mēnešus (atbilstoši MK noteikumu 23.punktam). Projekta kopējās izmaksas – 206 750.00 euro, t.sk. ESF finansējums 175 737.50 euro. Projekta īstenošanas laiks – plānots indikatīvi 2022.gada novembris – 2023.gada decembris (kopā 14 mēneši).

Projekta ietvaros bērniem un viņu ģimenēm tiek piedāvāta ļoti interesanta un daudzpusīga rehabilitācija programma – psihologa, ergoterapieta, fizioterapeita, kanisterapeita nodarbības, mākslas un mūzikas terapija, kā arī atbalsta pasākumi bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērni un viņu ģimenes labprāt apmeklē nodarbības, jo tās sniedz ne tikai nepieciešamo rehabilitāciju, bet arī sagādā prieku un gandarījumu.

Pieteikt projektā var Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētas personas, rakstot uz e-pastu: lina.dancauska@caritas.lv; kontakttālrunis: 27 018 868.

 

Inese Švekle

19.12.2022.