Caritas.lv

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Grašu bērnu ciemats ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus, nodrošināt ar labiem dzīves apstākļiem, kā arī dot šiem bērniem un pusaudžiem iespēju iegūt vispārējo izglītību un arodapmācību. 

Nodrošinām bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ģimeniskai videi pietuvinātu diennakts sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicinām bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Grašu bērnu ciemats nodrošina audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu vai grupās, kur vide pietuvināta ģimeniskai videi. Šo darbu veic audzēkņu piesaistes personas – bērnu aprūpētāji un citi speciālisti;

Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā. Vecākie jaunieši mācās profesionālās skolās Latvijā un Francijā vai studē kādā no Latvijas augstskolām.

Pilngadīgie jaunieši

Sasniedzot pilngadību, bērnu ciemata jauniešiem tiek dota iespēja pāriet uz otru mūsu sniegto pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu jauniešiem no 18 – 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

Pakalpojuma mērķis ir veicināt jaunieša izglītības ieguvi, sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, motivēt un sagatavot patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Programmas pamatā speciālisti (aprūpētāja, sociālā darbiniece, psiholoģe) izvērtē jaunieša sociālo situāciju un viņa vajadzības, nodrošina nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves jomās, speciālistu piesaisti un stiprina viņa spējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Struktūrvienības “Grašu bērnu ciemats” vadītāja Sandra Stade, tālr.(+371) 29411312

e-pasts : grasufonds@gmail.com

adrese: Grašu pils, Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV 4871, Latvija.