Caritas.lv

Brīvprātīgo darbs

“Caritas Latvija” iespējas pildīt mūsu misiju palīdzēt sabiedrības atstumtajiem lielā mērā balstās uz mūsu brīvprātīgā darba veicēju pleciem. Mums ir svarīgi veicināt brīvprātīgo kustību un atbalstīt brīvprātīgos šī svētīgā darba veikšanā.

Ja vēlies uzzināt sīkāk par aktualitātēm brīvprātīgo darba veikšanā, sazinies ar mūsu draudzīgajām brīvprātīgo koordinatorēm:

– Mariju Diazu tālr. 20516206, marija.diaza@caritas.lv vai

– Elitu Zvejnieci tālr. 29178922, elita.zvejniece@caritas.lv

“Caritas Latvija” nozīmīgs darbs ir brīvprātīgo darba veicināšana, koordinēšana un atbalsts. Brīvprātīgo atbalsts dod mums iespēju pildīt mūsu misiju palīdzēt sabiedrības atstumtajiem.

Aicinām Tevi nodibinājuma “Caritas Latvija” brīvprātīgo komandā!

Uz anketu

Ko darām brīvprātīgo atbalstam?

 • Veidojam sadarbību ar draudžu Caritas grupām un citiem partneriem;
 • Organizējam apmācības – sistemātiski formējot un izglītojot brīvprātīgos, draudžu Caritas grupas, koordinatorus, atbalstītājus un arī mazaizsargātās personas;
 • Rakstām projektus un piesaistām finanšu līdzekļus organizācijas mērķu sasniegšanai;
 • Organizējam Žēlsirdības projektu konkursu draudzēm;
 • Kopā ar brīvprātīgajiem sniedzam atbalstu sabiedrības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

Ko esam paveikuši?

Kopā ar Caritas brīvprātīgajiem ik gadu varam palīdzēt gandrīz 2500 cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts.

“Caritas Latvija” vairāk kā desmit gadus ir veicinājusi draudžu Caritas grupu izveidi un attīstību, kas ir nozīmīgs atbalsts mūsu organizācijas mērķu sasniegšanai. 

Brīvprātīgo darba attīstība

 • Darbs draudžu Caritas grupās no 2009. gada;
 • Brīvprātīgo tālākizglītības un garīgās formācijas projekti no 2011.gada;
 • Brīvprātīgā darba koordinēšanas pakalpojums Rīgas pašvaldības aprūpes centros no 2021.gada;
 • Žēlsirdības projektu konkurss no 2021.gada;
 • Brīvprātīgo apmācības projekts “Caritas Akadēmija” no 2022.gada.

Brīvprātīgo darbs sociālās aprūpes institūcijās

“Caritas Latvija” pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās Rīgā sniedz pakalpojumu brīvprātīgo sociālā atbalsta personu darba koordinēšanai.

Brīvprātīgie dodas uz šādām institūcijām: 

 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris”; 
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”; 
 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”; 
 • SIA “Rīgas 1.slimnīca”;
 • Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs; 
 • Rīgas patversme.

“Caritas Latvija” aicina veidot draudzēs Caritas grupas un palīdzēt sniegt atbalstu mazaizsargātajiem cilvēkiem savā apkaimē.

Kāpēc ir nepieciešama draudzes Caritas grupa?

Pāvests Benedikts XVI enciklikā par kristīgo mīlestību “Deus caritas est” raksta: “Baznīcas iekšējā daba
izpaužas trīskāršā uzdevumā – Dieva vārda sludināšanā, Sakramentu svinēšanā un Mīlestības kalpojumā.”

Katrs kā kristietis esam aicināti īstenot tuvākmīlestības bausli praktiski, veicot žēlsirdības darbus.

Draudzes Caritas grupas izveide dod lielāku impulsu veikt žēlsirdības darbus, darbojoties kopīgi, strukturētā
veidā un stiprinot viens otru šajā kalpojumā.

Kā izveidot draudzes Caritas grupu?

 • vērsties pie draudzes prāvesta, lai noskaidrotu jau esošos kalpošanas veidus draudzē, iegūtu ieteikumus un svētību kalpojuma sākšanai;
 • kopīga lūgšana Caritas kalpojuma izveides nodomā;
 • informēt “Caritas Latvija” centrālo biroju Rīgā par draudzes Caritas grupas izveidošanu un noslēgt līgumu starp draudzes koordinatoru un “Caritas Latvija”;
 • sagatavot vajadzību apzināšanas anketas, kas palīdz noskaidrot draudzes vajadzības;
 • rīkoties atbilstoši draudzes vajadzībām un iespējām;
 • ārpus draudzes – iepazīt savas pilsētas vai pagasta sociālos pakalpojumus (tikšanās ar sociālo darbinieku).

Ja ir jautājumi par Caritas grupi izveidi vai darbību, zvani vai raksti mūsu draudzīgajām brīvprātīgo koordinatorēm:

– Marijai Diazai tālr. 20516206, marija.diaza@caritas.lv vai

– Elitai Zvejniecei tālr. 2917892, elita.zvejniece@caritas.lv

Ko draudzes Caritas grupas dara?

 • pārtikas paciņu, sadzīves ķīmijas, higiēnas preču izdale;

 •  zupas virtuves izveide;
 • apģērbu izdale;
 • brīvprātīgo mediķu konsultācijas un mājapmeklējumi;
 • vientuļo cilvēku mājapmeklējumi;
 • sociālās aprūpes centru, bērnu un jauniešu centru apmeklējumi;
 •  slimnīcu apmeklējumi;
 • transporta pakalpojumu nodrošināšana;
 • palīdzības sniegšana komunālo maksājumu veikšanā.

Caritas Akadēmijas projekta mērķis ir attīstīt un atbalstīt Caritas draudzes grupas Latvijā, kas ir viena no mūsu organizācijas prioritātēm un Caritas pamatdarbs visā pasaulē.

Projekta uzdevumi:

– strukturēt jau paveikto brīvprātīgo darbu, attīstīt to un veikt to vēl profesionālāk;

– izveidot Caritas akadēmiju, kurā brīvprātīgie varētu saņemt holistisku pieeju kalpošanā trūcīgajiem; 

– nodrošināt pastāvīgas mācību un supervīzijas iespējas Caritas brīvprātīgajiem. 

Projekta laiks: 2022.gada janvāris- 2023. gada jūnijs.

“Caritas akadēmiju” finansiāli atbalsta Vācijas katoļu fonds “Bonifatiuswerk”.

Kontaktinformācija: Brīvprātīgo koordinatore Marija Diaza tālr.nr. 20516206, e-pasts: marija.diaca@caritas.lv