Caritas.lv

Žēlsirdības projektu konkursa nolikums

Nolikums Žēlsirdības projektu konkursam

1. Atbalsts žēlsirdības projektu īstenošanai pieejams šādās jomās:

1.1. Labdarība;

1.2. Pilsoniskas sabiedrības attīstība;

1.3. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana;

1.4. Aktivitātēm, kas veicina sociāli mazaizsargāto grupu socializēšanos un sadarbību;

1.5. Migrantu integrācija Latvijas sabiedrībā un Baznīcas dzīvē;

1.6. Energokrīzes seku samazināšana.

Sociāli mazaizsargāto personu grupas jeb mērķa grupas – personas, kuras atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam saskaņā ar MK 2005.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” (https://likumi.lv/ta/id/99488-noteikumi-par-sociali-mazaizsargato-personu-grupam).

2. Atbalsta sniegšanas mērķis ir veicināt Romas Katoļu Baznīcas draudžu un draudžu “Caritas” (turpmāk – Atbalsta saņēmējs) veiktos žēlsirdības darbus sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu, labā.

3. Atbalsta apjoms – Atbalsta saņēmējam pieejamā kopsumma ir 500 eiro. Viens Atbalsta saņēmējs iesniedz vienu projektu. Projektu iesniedz draudzes, kas nav piedalījušās Žēlsirdības projektu konkursa 1. kārtā (rīkota 2022. gada rudenī).

4. Projekta iesniegšanas termiņš un formāts – 2023. gada 20. marts (ieskaitot), sūtot aizpildītu veidlapu (pielikums nr. 1) ar paraksttiesīgās personas (draudzes prāvests) elektronisko parakstu uz e-pastu – info@caritas.lv vai sūtot uz nodibinājumu “CARITAS LATVIJA”, Mazā Pils ielā 2A, Rīga LV-1050.

5. Konkursa rezultātu izskatīšana un paziņošanas termiņš – izskatīšanu koleģiāli veic nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” (turpmāk – Nodibinājums) izvēlēta komisija, līdz 2023. gada 31. martam publicējot rezultātu www.caritas.lv.

6. Projekta realizācijas termiņš – no sadarbības līguma noslēgšanas dienas līdz 2023. gada 31. oktobrim.

8.8. Netiek atbalstītas šādas projekta izmaksas:

8.1. izmaksas, kas radušās pirms sadarbības līguma ar Nodibinājumu noslēgšanas;

8.2. konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;

8.3. darba alga, kas saistītas ar projekta administrēšanu, pabalsti, prēmijas, naudas balvas un citi līdzīga rakstura maksājumi;

8.4. Atbalsta saņēmēja inventāra (pamatlīdzekļu) iegāde, izņemot inventāra iegādi, kas nepieciešama mērķa grupas vajadzībām;

8.5. naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu, komunālo maksājumu apmaksa;

8.6. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

8.7. medicīniskās izmaksas;

8.8. vienas personas vai atsevišķas ģimenes vajadzību nodrošināšana.

9.Vērtēšanas kritēriji

9.1. Prioritāte ir projektiem, kuri rada lielāku kopējo labumu un aptver pēc iespējas plašāku mērķa grupu.

9.2. Prioritāte ir projektiem, kas tiek īstenoti, pielietojot jaunus, radošus risinājumus.

9.3. Ja projekta pieteikuma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, komisija jebkurā projekta vērtēšanas posmā var pieprasīt papildu informāciju. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta un bez tās saņemšanas nav iespējama atbilstoša projekta pieteikuma izvērtēšana, projekta pieteikums tiek noraidīts.

9.4. Ja projekta pieteikumā nav informācijas par paredzētajām projekta aktivitātēm un to apjomu, projekta pieteikums tiek noraidīts.

9.5. Komisija var apstiprināt projektu ar nosacījumiem, un nepiešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā.

10. Finansēšanas kārtība

10.1. Pirms projekta uzsākšanas starp Atbalsta saņēmēju un Nodibinājumu tiek slēgts sadarbības līgums.

10.2. Finanšu līdzekļu nodošanas veidi:

10.2.1. Finansējums tiek pārskaitīts juridiskās personas bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc saņemtās gala atskaites apstiprināšanas.

10.2.2. Juridiskās personas bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc sadarbības līguma noslēgšanas tiek ieskaitīts avansa maksājums 50 % apmērā. Pēc saņemtās gala atskaites apstiprināšanas 10 darba dienu laikā tiek ieskaitīts atlikušais projekta maksājums.

10.2.3. Ja Atbalsta saņēmējam – draudzes neformālajai grupai, nav pieejams juridiskās personas bankas konts, tad projekta īstenošanai paredzētie finanšu līdzekļi netiek pārskaitīti, bet saskaņā ar projekta tāmi Nodibinājums apmaksā preču iegādi vai pakalpojumu. Atbalsta saņēmējam jāiesniedz Nodibinājumam atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, pavadzīme, pieņemšanas – nodošanas akts u.c.).

11. Kontroles mehānisms

11.1. Nodibinājumam ir tiesības samazināt finansējuma summu, ja iegādātās preces vai pakalpojums ir iegādāta par mazāku summu, kā paredzēta tāmē.

11.2. Nodibinājumam ir tiesības neveikt maksājumus, ja projekta īstenotājs pasūtītās preces vai pakalpojumus bez iepriekšējas saskaņošanas izlietojis citu mērķu sasniegšanai, nekā norādīts sadarbības līgumā.

11.3. Ja Atbalsta saņēmējs projektu neīsteno vai tas netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam pieteikumam, vai apmaksātās preces un pakalpojumi izmantoti neatbilstoši projektam, Atbalsta saņēmējam ir jāatmaksā Nodibinājumam izdevumus pilnā apmērā par preču vai pakalpojumu apmaksu un radītos zaudējumu, pārskaitot to uz sadarbības līguma rekvizītos norādīto Nodibinājuma kontu, viena kalendārā mēneša laikā no dienas, kad ir saņemts attiecīgais paziņojums no Nodibinājuma.

12. Projektu publicitāte

12.1. Ikvienā publikācijā, ko Atbalsta saņēmēji raksta un izplata medijiem par savu projektu, ir obligāti jānorāda: “Projekts tiek īstenots sadarbībā ar nodibinājumu “CARITAS LATVIJA” un tēmturi #caritaslatvija #zelsirdibas_projekts.

12.2. Nodibinājumam ir tiesības apstiprināto projektu pieteikumos un atskaitēs ietverto informāciju izmantot prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot tos reklāmas nolūkos.

13. Atskaites – Atbalsta saņēmējs elektroniski iesniedz visas ar projekta realizāciju saistītās atskaites (pielikums nr. 2, maksājumu uzdevumu kopijas un 3-5 foto) vai līdz 2023. gada 27. novembrim uz e-pastu – info@caritas.lv.

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                                   Inese Švekle

zelsirdibas_konkursa_pieteikums

zelsirdibas_konkursa_atskaite