Caritas.lv

Noslēgusies projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” 2. kārta

Eiropas Savienības fonda projekts „Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” Nr.9.2.2.3/20/A/026
Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem (vecumā līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)) ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 10 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem.

Noslēgusies projekta “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā” 2. kārta

Nodibinājuma “CARITAS LATVIJA” Sociālo pakalpojumu centra “Terēzes māja” īstenotā “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” projekta (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanas laikā tika sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 56 klientiem, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 35 klientiem, dienas aprūpes centra pakalpojumi 16 klientiem un aprūpes mājās pakalpojumi 5 klientiem, kā arī 16 bērnu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem tika sniegti atbalsta pasākumi.

Lai noskaidrotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un vecāku apmierinātību par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, tika veiktas vecāku/likumisko pārstāvju aptaujas/anketēšana Projekta uzsākšanas, nobeiguma fāzē, kā arī notika individuālas telefoniskas intervijas Projekta īstenošanas laikā.

Apkopojot aptaujās iegūts rezultātus par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, secinājām tika sniegtas atbildes uz aptaujās ietvertajiem pamatjautājumi: Kā Jūs vērtējat pakalpojumu sniegšanas kvalitāti? Vai pakalpojumi un nodarbības sniedz gaidīto rezultātu? Vai tiek nodrošināta pietiekama atgriezeniskā saite no pakalpojuma sniedzēja puses (komunikācija, informācijas sniegšana)? Vai telpu iekārtojums ir funkcionāls? Vai sniegtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi uzlabo bērna veselību un sniedz atbalstu ģimenei? 

Tika aptaujāti vairāk kā 40 vecāki/likumiskie pārstāvji un 5 ballu vērtējuma skalā apmierinātības vidējais rādītājs par aptaujās/intervijās/anketēšanā ietvertajiem jautājumiem bija 4,6 balles. Kā īpaši nozīmīgu faktoru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā vecāki uzsvēra profesionālo un individuālo pieeju nodarbību organizēšanā.  Īpaši atzinīgi tika vērtēta nodarbību nepārtrauktā organizēšanā Covid-19 pandēmijas laikā. Jāatzīst, ka pateicoties bērnu vecāku atbildīgai Covid – 19 aizsardzības pasākumu skrupulozai ievērošanai, sociālo pakalpojumu sniegšana netika pārtraukta, kas ir būtisks rādītājs klientu un pakalpojumu sniedzēju atbildīgai sadarbībai.

Vecāki ļoti atzinīgi novērtēja grupu nodarbību organizēšanu, uzsverot, ka šīs nodarbības bija ne tikai attīstošas, bet arī veicināja klientu socializāciju. Jāatzīst ka pandēmijas ierobežojumu dēļ grupu nodarbību organizēšana bija ļoti limitēta.

Apkopojot iegūtos rezultātus secinām, ka lielākā daļa vecāku pozitīvi novērtēja saņemto pakalpojumu kvalitāti, uzsverot to nozīmi bērnu veselības un attīstības stiprināšanā, un gandrīz visi klienti izteica vēlēšanos un cerību atkārtoti piedalīties līdzīgā Projektā (gaidot uz Projekta 3. kārtu).

Sociālo pakalpojumu vadītāja

Inga Elme                                                                                                      25.02.2022.