Caritas.lv

„Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu 2022. gadā”

Projekta īstenotāji. “Caritas Latvija” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta darbības laiks. 2022. gada 1. februāris–2022. gada 30. decembris.

Projekta mērķis. Nodrošināt sociālekonomiskā iekļaušanas procesa īstenošanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, lai paaugstinātu personas sociālās funkcionēšanas spējas un integrāciju sabiedrībā.

Projekta norises vieta. Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, kā arī Rīgā, Saldū, Jūrmalā un Ogrē.

Projekta finansējums. Finansējums ir no Eiropas Savienības 9.1.4.4. pasākuma “Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana) projekta “Dažādības veicināšana” (projekta identifikācijas Nr. 9.1.4.4./16/I/001) līdzekļiem. 85 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % no Latvijas valsts budžeta.

Projekta īss apraksts. Patvēruma meklētāji ir viena no grupām, kas ir pakļauta sociālajai atstumtībai un diskriminācijas riskiem. Būtiski pieaug patvēruma meklētāju skaits Latvijā, tāpēc ir svarīgi turpināt mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu. Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai patvēruma meklētāji gan saņemtu nepieciešamo palīdzību, gan arī spētu integrēties. Tā, piemēram, sociālais darbinieks izstrādā individuālus sociālekonomiskās iekļaušanas plānus un koordinē to izpildi, savukārt sociālais mentors nodrošina praktisku atbalstu plāna izpildē, veidojot personas izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu ikdienas situāciju risināšanā.

Plānots, ka sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi būs pieejami 220 personām mēnesī.

Kontaktinformācija. Judīte Briede-Jurēviča, 26 485 356, juditebriede@inbox.lv