Caritas.lv

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Nr.9.2.2.3/18/A/014).

Projekta mērķis ir sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) 50 Rīgas pilsētas bērniem (vecumā līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)) ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 10 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem.

Lai sasniegtu nosprausto mērķi tiks īstenotas šādas galvenās projekta darbības:

1. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana un pakalpojumu plāna izstrāde, rezultātā izstrādājot 50 plānus.

2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana 50 bērniem no Rīgas, t.sk. 35 bērniem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 10 bērniem dienas aprūpes centra pakalpojumus un 5 bērniem aprūpe mājās pakalpojumus.

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 10 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm.

Projekta primārā mērķa grupa ir Rīgas pilsētas bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Sekundārā projekta mērķa grupa ir Rīgas pilsētas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji.

Nodibinājums „Caritas Latvija” piedāvā 3 sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

1. Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma mērķis – atbilstoši personas vajadzībām nodrošināt iespēju Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs, attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sadzīves un sociālo prasmju pilnveidei; stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus, sniedzot ģimenēm to vajadzībām atbilstošus sociālos, psiholoģiskos un izglītojošos pakalpojumus.

• pakalpojuma sniegšanas vieta – Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma mērķis – atbilstoši personas vajadzībām nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Nodrošināt iespējas klientiem uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes.

• pakalpojuma sniegšanas vieta – Klostera iela 5, Rīga, LV-1050

3. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojuma mērķis – klienta dzīvesvietā nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumu, uzlabot klienta un viņa ģimenes dzīves kvalitāti. Nodrošināt klientu pamatvajadzības, iespējas uzturēt un attīstīt pašaprūpes, kognitīvās un sociālās prasmes. Sniegt atbalstu brīvā laika un veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšanā. Minēto pakalpojumu sniegs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

• pakalpojuma sniegšanas vieta – Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004

Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. tiem, kuriem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tiks īstenoti personām ar invaliditāti pielāgotās telpās, nodrošinot nepieciešamo vides un pakalpojumu pieejamību, aprīkojumu iekļūšanai telpās (telpās jau ir izveidots traps), transportu, kā arī katram traucējuma veidam piemērojot informatīvos materiālus un pakalpojumu sniegšanas veidu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. augustam.

Projekts īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 183176.00 euro t.sk. ESF finansējums 155699,60 euro.

Projekta vadītāja – Evija Eglīte

E-pasts: info@caritas.lv

Ziedojumu ar mērķi “Caritas Latvija darbībai un pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti” Jūs varat veikt ar pārskaitījumu:

“Caritas Latvija” nodibinājums
Sabiedriskā labuma statuss kopš 15.08.2006.
Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 2A
Rīga, LV 1050
Reģ. Nr. 40008086191
Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV46HABA0551008657797