Caritas.lv

“PROTI un DARI!”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Nodibinājums “Caritas Latvija” projekta ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldības, kuru pārstāv Rīgas domes Labklājības departaments, stratēģiskais partneris (2019. gada 13. februāra pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. RD-19-123-lī). “Caritas Latvija” piedāvā mentoru un programmas vadītāju pakalpojumus un atbalsta pasākumu pakalpojumus 15 līdz 29 gadus (ieskaitot) veciem jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Projekts piedāvā jauniešiem brīvprātīgā darba iespējas, dažādu profesiju iepazīšanu, neformālās mācīšanās pasākumus, speciālistu konsultācijas, sporta un kultūras pasākumus, lietderīgus kursus utml. Visas aktivitātes jauniešiem tiek nodrošinātas bez maksas.

Projekts Nr.8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Projekts tiek realizēts no 2019. gada 13. februāra līdz 2021. gada 31. oktobrim.